Poker mi?n ph ? New York
b52 club đổi thưởng Newyork

Haven Grand vo ngy 22/8/22 @ 8:00 t?i

20 ng??i ch?i ?? tham game sam86 gia
250,38 ?i?m Super League ki?m ???c
3 ng??i ch?i ki?m ???c m? th?ng bo
4 ng??i ch?i ki?m ???c ?i?m Super League

K?t qu? s? ki?n

Th? h?ng Ng??i ch?i ?i?m M? th?ng bo Ti?n th?ng
1 Michael Bracero 89,92 1,00 $ 0,00
2 Vanessa Nina 63,58 1,00 $ 0,00
3 Ethan Mawyer Pro 51,92 1,00 $ 0,00